Projekt

Sprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzennie centrowanej – obliczenia z pierwszych zasad i badania eksperymentalne

Opis projektu

Typ projektu: prace badawcze

Autor projektu kierujący badaniami: dr inż. Piotr Kwaśniak

Wartość projektu: 848 400,00 zł

Partnerzy badań:

  • Lider – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Politechnika Warszawska

Okres realizacji: 36 miesięcy – od listopada 2020

Projekt realizowany w ramach:

NCN SONATA – 15 jest to projekt badawczy, realizowany  przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed wystąpieniem z wnioskiem.

Cel projektu

Celem projektu jest wyznaczenie wpływu unikalnej izotropii sprężystości występującej w nowej grupie stopów tytanu na właściwości mechaniczne związane z odkształceniem sprężystym (np. odporność zmęczeniowa) jak i plastycznym (granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, umocnienie odkształceniowe, wydłużenie do zerwania). Spodziewane, atrakcyjne właściwości tych materiałów są pożądane szczególnie w aplikacjach gdzie wysoki stosunek wytrzymałości do gęstości ma kluczowe znaczenie. Niewielka wiedza na temat badanych stopów generuje jednak wiele pytań związanych z podstawowymi mechanizmami zachodzącymi w skali atomowej, które wymagają wyjaśnienia. Zagadnienia te są obecnie intensywnie badane przy użyciu metod modelowania z zakresu mechaniki kwantowej [5–12]. Podejście to jest wykorzystane także w niniejszym projekcie, tzn. wyznaczenie składu chemicznego nowych izotropowych sprężyście stopów Ti na drodze obliczeń ab initio, badania zjawiska izotropowości sprężystości/plastyczności oraz prace eksperymentalne  ukierunkowane na analizę struktury i właściwości mechanicznych opracowanych materiałów. Zgromadzona wiedza będzie wysoce przydatna dla dalszego rozwoju i świadomego projektowania stopów Ti o przystępnej cenie i korzystnych właściwościach.

PRACA

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant

Wymagania: Tytuł magistra w dziedzinie fizyki (fizyka ciała stałego, fizyka teoretyczna, itp.) lub inżynierii materiałowej. Znajomość zagadnień z zakresu defektów sieci krystalicznej, teorii pasmowej ciał stałych, przemian fazowych i odkształcenia plastycznego lub sprężystego (szczególnie w stopach tytanu), doświadczenie w prowadzeniu obliczeń ab initio.

Opis zadań: Obliczenia stałych sprężystości oraz uogólnionej energii błędu ułożenia dwu- i wieloskładnikowych kryształów o strukturze regularnej przestrzennie centrowanej. Obliczenia podatności do bliźniakowania stopów metali przejściowych i prostych. Wyznaczanie struktury atomowej i elektronowej (meta-)stabilnych konfiguracji błędów ułożenia w wybranych systemach poślizgu. Przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST

Termin składania ofert: 25 października 2021, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: Stypendium naukowe w wysokości 5000 zł/mies. w okresie 30 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia zawierające:

  • CV z informacją o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach kandydata (publikacje, nagrody, stypendia, udział w projektach badawczych).
  • List motywacyjny
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

proszę przesyłać na adres email: p.kwasniak@uksw.edu.pl

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową.

Skip to content