Projekt

Sprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzennie centrowanej – obliczenia z pierwszych zasad i badania eksperymentalne

Opis projektu

Typ projektu: prace badawcze

Autor projektu kierujący badaniami: dr Piotr Kwaśniak

Wartość projektu: 848 400,00 zł

Partnerzy badań:

  • Lider – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Politechnika Warszawska

Okres realizacji: 36 miesięcy – od listopada 2020

Projekt realizowany w ramach:

NCN SONATA – 15 jest to projekt badawczy, realizowany  przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed wystąpieniem z wnioskiem.

Cel projektu

Celem projektu jest wyznaczenie wpływu unikalnej izotropii sprężystości występującej w nowej grupie stopów tytanu na właściwości mechaniczne związane z odkształceniem sprężystym (np. odporność zmęczeniowa) jak i plastycznym (granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, umocnienie odkształceniowe, wydłużenie do zerwania). Spodziewane, atrakcyjne właściwości tych materiałów są pożądane szczególnie w aplikacjach gdzie wysoki stosunek wytrzymałości do gęstości ma kluczowe znaczenie. Niewielka wiedza na temat badanych stopów generuje jednak wiele pytań związanych z podstawowymi mechanizmami zachodzącymi w skali atomowej, które wymagają wyjaśnienia. Zagadnienia te są obecnie intensywnie badane przy użyciu metod modelowania z zakresu mechaniki kwantowej [5–12]. Podejście to jest wykorzystane także w niniejszym projekcie, tzn. wyznaczenie składu chemicznego nowych izotropowych sprężyście stopów Ti na drodze obliczeń ab initio, badania zjawiska izotropowości sprężystości/plastyczności oraz prace eksperymentalne  ukierunkowane na analizę struktury i właściwości mechanicznych opracowanych materiałów. Zgromadzona wiedza będzie wysoce przydatna dla dalszego rozwoju i świadomego projektowania stopów Ti o przystępnej cenie i korzystnych właściwościach.

Skip to content