Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi opis regulacji i postanowień związanych z korzystaniem z serwisu internetowego Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Informuje on w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Użytkowników naszego serwisu internetowego oraz uwzględnia następujące kwestie: kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników, jakie dane są przetwarzane oraz w jakim celu i na jakiej podstawie jest to dokonywane, jak długo te dane są przetwarzane, komu udostępniane są zebrane dane oraz jakie prawa przysługują Państwu jako naszym Użytkownikom i tym samym podmiotom danych osobowych.

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, będące jednostką ogólnouczelnianą, szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu internetowego CNT i gwarantuje im prawo selekcji udostępnianych informacji, które ich dotyczą. Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii gwarantuje również, że dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego CNT są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi normami Unii Europejskiej i przepisami prawa polskiego.

Głównym celem publikacji niniejszego dokumentu jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego Serwisu, gdyż Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas kluczowym elementem, wpływającym na jakość doświadczeń związanych z jego odwiedzaniem. Staranne zapoznanie się z dokumentem określającym politykę prywatności CNT pozwoli Państwu na zaczerpnięcie wiedzy związanej ze sposobem działania Serwisu jak i sposobem w jaki przetwarzane są Państwa dane.

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dokłada wszelkich starań, by wszystkie założenia zawarte w niniejszym dokumencie były traktowane z zachowaniem pełnej odpowiedzialności i należytych środków ostrożności.

Nasza Polityka prywatności informuje o sposobie wykorzystywania należących do Użytkowników danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako: „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej jako: UKSW) z siedzibą w Warszawie (01-815), przy ul. Dewajtis 5. UKSW decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych (jak Państwa dane będą wykorzystywane).

W związku ze sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych (między innymi: naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia danych osobowych, utracenie danych osobowych, zmodyfikowanie danych osobowych, nieuprawnione ujawnienie danych osobowych lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób), istnieje również możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: odo@cnt.edu.pl lub wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD – nr tel. 22/5619034; e-mail: iod@uksw.edu.pl).

Wszelkie naruszenia związane z ochroną danych osobowych, można także zgłaszać za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej: https://uksw.edu.pl/pl/odo-naruszenia

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych, wynikających z działalności Uniwersytetu (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Statutu Uniwersytetu i wydanych na jego podstawie przepisów wewnątrzuczelnianych); art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w obszarze realizacji zawartych umów, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. e RODO (np. w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego), gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie w zakresie działania w mediach społecznościowych administrator przetwarza dane osobowe w celu: prowadzenia profilów/kanałów w mediach społecznościowych, kontaktu z użytkownikami, informowania o aktywności administratora; art. 6 ust. 1 lit. a, gdzie osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Przekazywanie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych Użytkownika posiadają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. Dane mogą zostać przekazane podmiotom wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa – przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, lecz tylko w celu i zakresie wymaganym dla realizacji ww. celów (w tym: m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Podmioty te, przetwarzają dane wyłącznie według dyrektyw przekazanych przez Administratora. Dane Użytkownika nie są przekazywane do krajów trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny, wynikający z odpowiednich przepisów prawa i umożliwiający realizację celu, o którym mowa w ust. 2 lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych – w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub wyjaśniania roszczeń. Po tym okresie, dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika, dane te będą przechowywane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgód wyrażonych w serwisie CNT jest możliwe w każdej chwili.

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji ujętych w art. 15 RODO. W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych, Administrator może zażądać dodatkowych informacji, wymaganych w celu potwierdzenia tożsamości osoby, której dotyczą przetwarzane dane (zgodnie z art. 12 ust. 6 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych

W momencie gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe prawa przysługujące Użytkownikowi jako podmiotowi danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania aktualizacji/sprostowania Państwa danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  • przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym – zgodnie z art. 17 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w dowolnym czasie – w celu zapewnienia, iż niniejszy dokument stale spełnia aktualne wymogi ujęte w przepisach prawa. Powyższe ma również zastosowanie w momencie, gdy polityka prywatności wymaga zmian, by objąć nią nowe lub zmodyfikowane usługi Serwisu.

Skip to content